Documente

Hotararea Partiarhiei Romane
Scrisoare adresata Primului Ministru A. Nastase
————– * ————-

ACORD ROMANO-UNGAR 1924

 

Acord intre Ungaria si Romania cu privire la reglementarea afacerilor interesind Fundatia “Gojdu”

Alteta sa serenisima, regentul Ungariei si Maiestatea Sa Regele Romaniei, dorind sa se ajunga la o intelegere cu privire la reglementarea afacerilor ce intereseaza fundatia “Gojdu”, au hotarit sa incheie un acord in acest sens si au numit ca plenipotentiarii lor respectivi Alteta sa serenisima regentul Ungariei;

Dl R. De Wodianer, trimis extraordinar si ministru plenipotentiar,

Maiestatea Sa regele Romaniei:

Dl. Nicolae N. Filodor, trimis extraordinar si ministru plenipotentiar, secretar general al Ministerului Afacerilor Exteme,

Care, dupa ce si-au comunicat puterile lor depline, s-au gasit in cea mai buna forma cuvenita, au convenit asupra urmatoarelor dispozitii:

Art. 1.

In scopul de a regla definitiv afacerile interesind fundatia “Gojdu”, Guvernul Romaniei va invita, in termen de un an de la semnarea prezentului acord, pe cale diplomatica, reprezentantii si expertii Regatului Ungariei, Regatului Sirbilor, Croatilor si Slovenilor si ai Republicii Cehoslovace – in caz ca acesta din urma ar fi interesata – sa ia parte la convorbiri, care vor avea loc la Sibiu, sediul Comisiei administrative a acestei Fundatii.

Guvernul Regatului Romaniei se declara sa delege de partea sa, reprezentantii si expertii sai.

In aceasta Comisie, Comisia Administrativa a Fundatiei va prezenta trimisilor si expertilor statelor interesate toate documentele, cartile, conturile, bilanturile, etc., necesare stabilirii reglementarii definitive, cit si a examinarii si verificarii bilantului eventualelor active si pasive ale fundatiei si evaluarii totalitatii bunurilor sale.

Comisia administrativa a fundatiei va avea de asemenea grija ca bilantul bunuri-lor fundatiei privind anii 1915-1918, sa fie pus, conform statutelor, la dispozitia autoritatilor competente la acea epoca, cu cel mai tirziu 30 de zile inaintea de des-chiderea convorbirilor de la Sibiu.

Art.2.

In interesul reglementarii afacerilorin curs interesind Fundatia, Guvernul Rega-tului Ungariei consimte ca aceasta Comisie administrativa a Fundatiei sa dispuna in mod liber, in curs de un an de la punerea in vigoare a prezentului Acord, valori mobiliare ale Fundatiei aflate pe teritoriul ungar si venituri de la imobilele sale, situate la Budapesta, care ii vor ramine dupa ce ea isi va fi achitat sumele necesare platii obligatiilor catre stat si comuna. Guvemul regatului Ungariei va lua toate masurile necesare in acest scop. in cazul in care conventia definitiva ce va fi incheiata potrivit articolului 1 nu va intra in vigoare in termenul de un an, in lipsa unei ratificari din partea Partilor Contractante, dreptul de libera dispunere al Comisiei administrative, mai sus determinat, va fi prelungit, la cererea Guvernului Regatului Romaniei, pe durata unui an. Pina la reglementarea definitiva a afacerilor interesind Fundatia, imobilele Fundatiei, situate la Budapesta, nu vor putea fi alienate, nici grevate de nici o sarcina si nici o mutatie nu va putea avea loc in cadastru

Art.3.

Guvernul Regatului Romaniei se angajeaza ca interesele statelor interesate in afacerile Fundatiei sa nu sufere nici un prejudiciu pina la reglementarea defmitiva a afacerilor Fundatiei.

Art.4.

Prezentul Acord va fi ratificat si schimbul de ratificari va avea loc la Budapesta, in termen de doua luni de la semnare.

Pe baza acestuia, plenipotentiarii respectivi au semnat prezentul Acord si si-au aplicat sigiliile lor.

Bucuresti, apr. 1924

[Comel Sigmirean, Aurel Pavel, Fundatia “Gojdu” 1871-2001, Targu Mures 2002, p. 189-190.]

ACORD ROMANO – UNGAR 1930

 

Intre Ungaria, reprezentata prin Excelenta Sa Baronul Koranyi, delegat la Conferinta de la Haga si la Conferinta de la Paris, si Romania, reprezentata prin Excelenta Sa dl. Titulescu, delegat la Conferinta de la Haga si la Conferinta de la Paris, a intrevenit urmatorul Acord:

In scopul de a regula definitiv afacerile interesind Fundatiunea “Gojdu” si sub rezerva punerii in vigoare a Acordurilor relative la obligatiunile Tratatului de la Trianon, semnate la Paris, azi 28 apr. 1930, Guvernul Ungar se angajeaza a incepe cu Guvemul Roman negociatiuni directe cel mai tirziu in timp de o luna cu incepere de la sus-zisa punere in vigoare.

Aceste negociatiuni vor avea loc in Romania, la Sibiu.

Daca aceste negociatiuni nu ar ajunge, intr-un termen de sase luni, la un acord definitiv, fiecare din cele doua Guveme va avea dreptul de a se adresa, pe cale de cerere, Curtei Permanente de Justitie Internationala, pentru ca aceasta din urma sa stabileasca, sub forma de regulament definitiv al afacerilor interesind Fundatiunea “Gojdu”, acordul definitiv pe care cele doua parti se angajeaza sa-l accepte.

Acest Acord este asimilat celor din art. 2 al Acordului nr. 1 semnat astazi.

Drept care, plenipotentiarii sus-mentionati au semnat prezentul Acord astazi 28 apr. 1930, la Paris.

PROIECT DE LEGE

pentru ratificarea acordului semnat la Paris, la 28 apr. 1930, intre Guvernul Roman si Guvernul Ungar, referitor la Fundatiunea “Gojdu”

Expunere de motive

Odata cu Acordurile referitoare la obligatiunile Tratatului de la Trianon, semnate la Paris, la 28 apr. 1930, Romania a incheiat cu Ungaria un Acord referitor la Fundatiunea “Gojdu”.

Prin acest Acord, Guvernul Ungar se obliga a incepe cu Guvernul Roman negociatiuni directe la Sibiu, cel mai tirziu in timp de o luna de la punerea in vigoare a Acordurilor referitoare la obligatiunile Tratatului de la Trianon din 28 apr 1930.

Daca in termen de 6 luni aceste negociatiuni nu ajung la un acord definitiv, fiecare din Guvemele contractante va avea dreptul sa se adreseze Curtii permanente de Justitie Intemationala de la Haga, pentru ca aceasta sa stabileasca sub forma de reglement definitive al afacerilor interesind Fundatiunea “Gojdu”, acordul definitiv pe care cele doua parti contractante se angajau sa-l accepte.

Am onoare a supune Parlamentului acest Acord semnat la 28 apr. 1930 si va rog a-i da aprobarea.

Ministru de Exteme, G. G. Mironescu

PROIECT DE LEGE

Art. Unic. – Guvernul este autorizat a ratifica si a face sa se execute Acordul semnat la Paris, la 28 apr. 1930, intre Guvernul Roman si Guvernul Ungar, referitor la Fundatiunea “Gojdu”.

[Comel Sigmirean, Aurel Pavel, Fundatia “Gojdu” 1971-2001, Targu Mures 2002, p. 195-196.]

ACORD ROMANO – UNGAR 1938

Extras Din Monitorul Oficial Nr.108 din 13 Mai 1938

Carol al II-lea

Prin gratia lui Dumnezeu si vointa nationala, Rege al Romaniei,

La toti de fata si viitori, sanatate:

Asupra raportului ministrului Nostru secretar de Stat la Departamentul Afacerilor Straine sub Nr.20.681 din 7 Aprilie 1938;

Avind in vedere jurnalul Consiliului de Ministri Nr. 42 din 13.1.1938 si avizul Consiliului Legislativ nr.22 din 22 Martie 1938, in temeiul Art. 98 din Constitutie,

Am decretat si decretam:

Art. I. Se ratifica invoiala intre Romania si Ungaria privitoare la lamurirea definitiva a afacerilor Fundatiunii Gojdu, semnata la Bucuresti, 27 Octomvre 1937.

Art. II. Ministrul Nostru secretar de Stat la Departamentul Afacerilor Straine, este insarcinat cu executarea acestui decret cu putere de lege.

Dat in Bucuresti la 5 Mai 1938.

Ministru al Afacerilor straine

N. P. Comnen Carol

Nr. 1.735

Acord

Intre Romania si Ungaria privind reglementarea definitiva a Afacerilor interesind Fundatia Gojdu.

Majestatea Sa Regele Romaniei si Alteta Sa Serenisima Regentul Regatului Ungariei, dorind sa ajunga la reglementarea definitiva a afacerilor interesind Fundatiunea Gojdu si sa execute astfel stipulatiunile Acordului semnat in acest scop la Paris, la 28 Aprilie l930, au hotarit sa incheie un Acord in acest scop si au numit pe plenipotentiarii respectivi anume:

Majestatea Sa Regele Romaniei;

Dl. loan Lapedatu, fost Ministru;

Alteta Sa Serenisima Regentul Regatului Ungariei;

Dl. Aurel de Egry, consilier aulic, membru al Camerii inalte a Parlamentului ungar;

Cari, dupa ce si-au comunicat deplinele lor puteri, gasite in buna si cuvenita forma, au convenit asupra urmatoarelor stipulatiuni:

I. Ungaria va preda Romaniei, in cele treizeci de zile care vor urma intrarii in vigoare a acordului de fata, intregul patrimoniu al Fundatiunii Gojdu care se gaseste pe teritoriul Ungariei, cu toate drepturile si obligatiunile aferente, si aceasta pentru ca zisul patrimoniu al Fundatiunii Gojdu care se gaseste pe teritoriul Ungariei, cu toate drepturile si obligatiunile aferente, si aceasta pentru ca zisul patrimoniu sa fie pus la dispozitia organului reprezentind Fundatiunea, in acord cu scopul urmarit prin actul de fundatie.

Bunurile pe care Ungaria le va preda Romaniei conform al. In precedent, sunt insirate pe lista aici alaturata, stabilita prin buna invoiala de Partile Contractante si a carei exactitate este recunoscuta reciproc.

II. In virtutea Acordului de fata, Fundatiunea Gojdu se va bucura de toate drepturile unei persoane morale straine in Ungaria.

III. Considerind ca in urma stipulatiilor Acordului de fata, Fundatiunea Gojdu va inceta sa existe ca fundatiune ungara, si pe de alta parte, considerind interesul care se leaga de existenta in Ungaria a unei fundatiuni menite sa slujeasca nevoile culturale ale supusilor unguri de limba romana si de religiune greco-orientala, locuind in Ungaria, cele doua Parti Contractante au hotarit ca Romania sa predea Ungariei, intr-un timp de 30 de zile dupa intrarea in vigoare a Acordului de fata, o suma de pengo indestulatoare pentru infiintarea unei noi fundatiuni care va fi numita “Fundatiunea de burse de studii a romanilor greco-orientali din Ungaria”.

IV. Acordul de fata constituie ultima orinduire a afacerilor, privind Fundatiunea Gojdu, cf. Acordului semnat intre Romania si Ungaria la Paris, la 28 Aprilie 1930. Prin urmare dupa indeplinirea stipulatiunilor Acordului de fata, nici Romania, nici organul reprezentind Fundatiunea nu vor putea face impotriva Ungariei nici o reclamatiune in aceasta privinta.

De asemenea supusii unguri de limba romana si de religiune greco-orientala nu vor putea reclama nimic nici impotriva Fundatiunei Gojdu, nici impotriva Statului ungar, in numele acestei Fundatiuni.

V. Acordul de fata va fi ratificat cit de curind.

Instmmentele de ratificare vor fi schimbate la Bpesta si Acordul va intra in vigoare 15 zile dupa schimbul ratificarilor.

Facut la Bucuresti in doua originale, la 27 Octomvre 1937.

I. Lapedatu Aurel de Egry

Lista

Bunurilor Fundatiunii Gojdu, care se gasesc pe teritor ungar.

I. Activ

1. Imobile:

a) Cladirea Nr. 13, Kiraly utza Nr. 10.969 al cartii funciare a Bpestei, malul sting Nr. topografic 34.200

b) Cladirea Nr. 16, Dob utza Nr. 10.962 al cartii funciare a Bpestei, malul sting Nr. topografic 34.193.

c) Cladirea Nr. 8, Hollo utza Nr. 10.957 al cartii funciare a Bpestei, malul sting Nr.topografic34.188.

2. Sume de bani:

a) In cont curent la “Prima Uniune a Casei de Economie nationala din Bpesta” (Pesti Elso Hazai Takarekpenztar) Budapesta, valoare la 15 oct. 1937…….pengo 658.844,

b)”Prima Uniune a Casei de Economie Nat. A Pesti/Pesti Hazai Elso Takarekpenztar/Bpesta”, “Contul Albina” valoare la 15 Oct. 1937.. …pengo 15.253,

c) in conturi curente la “Banca Patriei Societate Anonima/Hazai Bank”, Bpesta, valoare la 15 Oct. 1937…pengo 3.590,

d) La administratorul imobilelor, la data de 15 Oct. 1937….. .pengo 629,

3. Efecte:

a) 1.831 1/2 actiuni “Prima Uniune a Casei de Economie Nat. din Bpesta” (Pesti Hazai Elso Takarekpenztar) Budapesta,

b) 472 actiuni “Banca Patriei Societate Anonima” (Hazai Bank) Budapesta

c) 3 actiuni ale S.A. Moara cu aburi Concordia (Concordia Gozmalom R.T.) Budapesta,

4.Titluri ale imprumutului ungar de razboi:

Valoare nominala de 600.000 coroane vechi ungare.

5. Arierate:

Chirii intirziate ale imobilelor din Budapesta, valoare la 15 Oct. 1937… pengo 2.033.

6.Obiecte felurite:

a) Casa de fier “Wertheim”; la administratorul imobilelor,

b) Casa de bani “Wertheim” mai mica,

c) Un portret al fondatorului,

d) Felurite acte, dosare si registre de contabilitate.

II. Pasiv.

Valoarea actuala a datoriei pastrata in evidenta la “Prima Uniune a Casei de Economie Nationala din Pesta” (Pesti Hazai Elso Takarekpenztar) Bpesta prin contul curent al titlurilor de imprumut de razboi si in suma de 1.5 milioane…pengo 40.800. semnat: I. Lapedatu semnat: Aurel de Egry

[Comel Sigmirean, Aurel Pavel, Fundatia “Gojdu” 1871-2001, Targu Mures, 2002, p. 197-200.]